Uitvoeringsbesluiten wapenwet

Koninklijke en ministeriële besluiten

20 SEPTEMBER 1991. - Koninklijk besluit tot uitvoering van [...] de Wapenwet.

20 SEPTEMBER 1991. - Koninklijk besluit betreffende de [vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt].

8 AUGUSTUS 1994. - Koninklijk besluit betreffende de Europese Vuurwapenpassen.

30 MAART 1995. - Koninklijk besluit tot indeling van sommige gas- en luchtwapens en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de wapens voor wapenrekken […]

18 NOVEMBER 1996. - Koninklijk besluit tot indeling van sommige alarmwapens bij de categorie [vergunningsplichtige vuurwapens].

27 FEBRUARI 1997. - Koninklijk besluit betreffende de indeling van de munitie van kaliber 5.7 x 28 mm.

24 APRIL 1997. - Koninklijk besluit tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie.

1 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende de indeling in categorieën van sommige seinpistolen, sommige slachttoestellen, sommige verdovingswapens […].

13 JULI 2000. - Koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden.

26 JUNI 2002. - Koninklijk besluit betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht.

8 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters

29 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

25 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit met betrekking tot de werkwijze van de Adviesraad voor wapens.

25 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor wapens.

15 MAART 2007. - Ministerieel besluit tot bepaling van de lijst van vuurwapens ontworpen voor het sportschieten, waarvoor houders van een sportschutterslicentie vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I en van het personeel van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie.

16 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de artsen bevoegd voor het afgeven van een attest bedoeld in artikel 14 van de wapenwet.

16 OKTOBER 2008 - Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wapenwet van 8 juni 2006 van de modellen van verschillende formulieren en documenten

11 MAART 2010. - Ministerieel besluit tot indeling bij de verboden wapens van bepaalde hulpstukken voor vuurwapens

11 JUNI 2011 - Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar

21 SEPTEMBER 2012 - Ministerieel besluit tot bepaling van de laders met een groter dan normale capaciteit voor een bepaald model vuurwapen

13 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot oprichting van de federale wapendienst

8 MEI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt

21 MEI 2013 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt

6 JULI 2018 - Ministerieel Besluit tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor wapens

31 JULI 2020 - Koninklijk besluit tot vaststelling van technische specificaties voor de markering van vuurwapens en de aan de proef onderworpen onderdelen daarvan